Säännöt

Kirvun Pitäjäseura ry                                                                            Säännöt

1 §

Yhdistyksen nimenä on Kirvun Pitäjäseura ja sen kotipaikka on Orimattilan kaupunki.

 

2 §

Yhdistyksen tarkoituksena on olla entisten kirvulaisten yhdysside ja toimia kirvulaisten kotiseutuhengen ja muistojen vaalijana.

 

3 §

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys toimeenpanee kokous- ja koulutustilaisuuksia, jäseniltoja sekä juhlia. Yhdistys ylläpitää Kirvun Pitäjämuseota ja Kirvun kotiseutuarkistoa.

 

4 §

Yhdistyksen jäseneksi voidaan ottaa jokainen henkilö, joka on entinen kirvulainen, kirvulaiseen sukuun kuuluva tai jonka harrastukset ja toiminta tavalla tai toisella liittyvät tai ovat liittyneet Kirvuun, ja jonka yhdistyksen hallitus hyväksyy jäseneksi.

Kaikki henkilöjäsenet ovat varsinaisia jäseniä. Yhdistyksen jäsenenä voi olla yksityinen henkilö, yhteisö ja säätiö.

 

5 §

Yhdistyksen jäsenmaksun suuruuden päättää vuosikokous. Jäsenmaksut suoritetaan hallituksen määräämänä aikana.

 

6 §

Yhdistyksen vuosikokous pidetään syyskuun 30. päivään mennessä ja siinä käsitellään seuraavat asiat:

1.          Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri sekä kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa.

2.          Todetaan kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus.

3.          Vahvistetaan kokouksen työjärjestys.

4.          Esitetään yhdistyksen vuosikertomus, tilit sekä toiminnantarkastajan lausunto ja vahvistetaan edellisen vuoden tilinpäätös.

5.          Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja toimihenkilöille sekä toimenpiteistä, joihin edellisen vuoden hallinto ehkä antaa aihetta.

6.          Päätetään jäsenmaksujen suuruus.

7.          Vahvistetaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio.

8.          Valitaan yhdistyksen hallituksen jäsenet erovuorossa olevien tilalle.

9.          Valitaan yksi toiminnantarkastaja sekä hänelle varahenkilö tarkastamaan kuluvan vuoden hallintoa ja tilejä.

10.      Valitaan edustajat ja varaedustajat Karjalan Liitto ry:n ja muihin vastaaviin kokouksiin.

11.      Käsitellään muut hallituksen tai yhdistyksen jäsenten mahdollisesti esittämät asiat.

7 §

Yhdistys voi kutsua kunniajäsenekseen tai kunniapuheenjohtajakseen henkilön, joka on toiminut huomattavalla tavalla Kirvun hyväksi tai tukenut yhdistyksen toimintaa tai toiminut erityisen tehokkaasti entisen Kirvun tai kirvulaisuuden hyväksi.

 

8 §

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, jonka yhdistyksen vuosikokous valitsee kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan. Hallitukseen kuuluu kymmenen (10) jäsentä, joista puolet (½) on vuosittain erovuorossa.

Hallitus valitsee vuosittain keskuudestaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, sihteerin sekä taloudenhoitajan ja asettaa toimikunnat.

Hallituksen kokous on päätösvaltainen, kun sen viisi (5) jäsentä sekä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ovat läsnä. Äänestyksessä, äänten mennessä tasan, voittaa se mielipide, johon puheenjohtaja on yhtynyt paitsi vaaleissa arpa.

 

9 §

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja yksin, varapuheenjohtaja ja sihteeri kaksi yhdessä. Hallitus voi määrätä sihteerin tai taloudenhoitajan yksin kirjoittamaan yhdistyksen nimen.

 

10 §

Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään hallituksen tarpeelliseksi katsomana aikana tai Yhdistyslain 16 §:n tarkoittamassa tapauksessa.

Yhdistyksen kaikki kokoukset kutsutaan koolle vähintään seitsemää (7) päivää ennen ilmoitettavaa kokousta yhdistyksen verkkosivuilla julkaistavalla ilmoituksella taikka jäsenille lähetetyillä tekstiviesteillä tai sähköpostilla taikka Karjala-nimisessä tai muussa sanomalehdessä julkaistavalla ilmoituksella.

 

11 §

Yhdistyksen tilikautena on kalenterivuosi. Hallitus jättää hyvissä ajoin ennen vuosikokousta tilit, vuosikertomuksen sekä muut yhdistyksen hallintoa koskevat asiakirjat toiminnantarkastajalle, jonka puolestaan on ennen vuosikokousta annettava hallitukseen vuosikokoukselle osoitettu kirjallinen lausunto toimitetusta yhdistyksen hallinnon ja tilien tarkastuksesta.

 

12 §

Yhdistyksen sääntöjen muuttamista tai sen purkamista koskeva päätösesitys on siirrettävä toiseen vähintään kahden (2) kuukauden kuluttua pidettävään yhdistyksen kokoukseen, jossa sen tullakseen hyväksytyksi tulee saada tuekseen vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) äänestyksessä annetuista äänistä.

 

13 §

Jos yhdistyksen toiminta lakkaa tai se puretaan, sen varat lahjoitetaan Kirvu-Säätiölle. Kotiseutuarkiston ja museokokoelmien säilymisestä huolehditaan jonkin oikeustoimikelpoisen yhteisön hallinnassa siten kuin yhdistyksen viimeinen kokous päättää.

 

14 §

Yhdistyksen toiminnassa noudatetaan muilta osin voimassa olevan yhdistyslain säännöksiä.

 

·        Kirvun Pitäjäseura on perustettu 14.10.1946 Lahden Kauppahotellissa (Karjala-lehden Kirvu-liite nro 13/1971)

·        Säännöt päivätty 22.6.1975

·        Kirvun Pitäjäseura on merkitty yhdistysrekisteriin 15.12.1977

·        Yllä olevat säännöt hyväksytty PRH:ssa 29.6.2021