Etusivu | Kirvu-Säätiö | Säännöt

Kirvu-Säätiö sr säännöt

1 § Nimi ja kotipaikka
Säätiön nimi on Kirvu-Säätiö sr kotipaikkana Mäntsälän kunta.

2 § Tarkoitus
Säätiön tarkoituksena on vaalia entisen Kirvun kunnan asukkaiden ja heidän perillistensä
keskuudessa karjalaista yhteishenkeä, sekä tukea heidän taloudellisia ja henkisiä pyrintöjään
3 §:ssä sanotuin rajoituksin.

3 § Toimintamuodot
Edellä 2 §:ssä tarkoitettua aineellista tukea voivat saada henkilöt, jotka olivat henkikirjoitettuna
Kirvun kunnassa, sekä heidän jälkeläisensä. Tukea voivat saada myös yhteisöt ja muut tahot,
jotka toiminnallaan ovat edistäneet tai edistävät säätiön tarkoitusperiä. Säätiö ylläpitää
kotiseutuarkistoa.

4 § Lahjoitukset
Säätiö on oikeutettu ottamaan vastaan lahjoituksia, testamentteja sekä muulla laillisella tavalla
kartuttamaan omaisuuttaan, joka lisätään säätiön käyttövaroihin, jollei lahjoittaja tai testamenttaaja
ole toisin määrännyt.

5 § Hallitus
Säätiöllä on hallitus, joka huolehtii siitä, että toiminta on järjestetty asianmukaisesti säätiön tarkoituksen toteuttamiseen.
Hallintoneuvosto valitsee säätiön hallitukseen viisi (5) varsinaista jäsentä sekä kolme (3)
varajäsentä. Varsinaiset jäsenet valitaan kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Varsinaisista
hallituksen jäsenistä on erovuorossa kalenterivuosittain kaksi ja joka kolmantena kalenterivuonna
yksi. Varajäsenet valitaan kalenterivuodeksi kerrallaan. Hallitus valitsee keskuudestaan
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kunkin kalenterivuoden ensimmäisessä kokouksessa.
Hallituksen puheenjohtajan tulee olla valittaessa alle 75-vuotias.
Hallintoneuvosto voi myös päättää erottaa hallituksen jäsenen ennen tämän toimikauden
päättymistä. Erottamisoikeus ei koske sellaisia hallituksen jäseniä, joiden toimikausi on
meneillään, kun sääntöjen muutos rekisteröidään.

6 § Hallituksen päätöksenteko
Hallitus on päätösvaltainen, kun paikalla on yli puolet valituista jäsenistä. Hallituksen päätökseksi
tulee ehdotus, jota on kannattanut yli puolet läsnä olevista jäsenistä. Äänten mennessä tasan
ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
Kysymyksen ollessa kiinteän omaisuuden luovuttaminen säätiölle, tai säätiön omaisuuden
myyminen tai kiinnittäminen, pitää säätiön hallituksen ennen päätöksen tekoa saada siitä
hallintoneuvoston lausunto.

7 § Hallituksen kokoontuminen
Hallituksen puheenjohtaja vastaa siitä, että hallitus kokoontuu tarvittaessa. Hallitus kutsutaan
koolle sähköpostilla tai muulla todisteellisella tavalla viisi (5) päivää ennen kokousta. Hallituksen
kokouskutsussa on mainittava kokouksessa esille tulevat asiat. Kokouksessa voidaan käsitellä ja
päättää muustakin kuin kokouskutsussa mainitusta asiasta, jos hallituksen jäsenet ovat siitä
yksimielisiä. Hallintoneuvoston puheenjohtajalla tai hänen estyneenä ollessaan
varapuheenjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksessa.

8 § Hallituksen kokouksen pöytäkirja
Hallituksen kokouksesta laaditaan pöytäkirja, johon merkitään päätökset ja äänestykset.
Pöytäkirjan allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri. Pöytäkirjat numeroidaan
juoksevasti ja ne säilytetään luotettavalla tavalla.
Jos päätös tehdään pitämättä kokousta, on päätös kirjattava, allekirjoitettava, numeroitava ja
säilytettävä kuten hallituksen pöytäkirjoista säädetään.

9 § Hallintoneuvosto
Säätiön hallintoneuvosto koostuu hallintoneuvoston vuosikokouksessa valitsemasta
puheenjohtajasta, varapuheenjohtajasta sekä 6-10 jäsenestä ja heidän henkilökohtaisista
varajäsenistään.
Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikausi on kalenterivuosi. Varsinaisen tai varajäsenen
toimikausi on voimassa toistaiseksi. Jäsenen/varajäsenen täyttäessä 80 vuotta päättyy hänen
toimikautensa hallintoneuvostossa ja hänen tilalleen valitaan hallintoneuvoston kokouksessa uusi
jäsen. Jäsenen kuoltua kesken luottamustoimen tai tultua pysyvästi estyneeksi taikka erottua,
valitsee hallintoneuvosto hänen tilalleen uuden jäsenen.
Hallintoneuvoston jäsenet, joiden toimikausi on päättynyt heidän täytettyään 80 vuotta, kutsutaan
hallintoneuvoston toimesta hallintoneuvoston kunniajäseniksi. Kunniajäsenillä on läsnäolo-oikeus
hallintoneuvoston kokouksissa. Ansioitunut puheenjohtaja voidaan kutsua kunniapuheenjohtajaksi,
jolla on läsnäolo-oikeus hallintoneuvoston kokouksissa. Kunniapuheenjohtajia voi olla vain yksi
kerrallaan.

10 § Hallintoneuvoston päätöksenteko
Hallintoneuvosto on päätösvaltainen, kun yli puolet sen jäsenistä on saapuvilla. Hallintoneuvoston
päätökseksi tulee ehdotus, jota on kannattanut yli puolet läsnä olevista jäsenistä. Äänten
mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

11 § Hallintoneuvoston kokoontuminen
Hallintoneuvoston puheenjohtaja vastaa siitä, että hallintoneuvosto kokoontuu tarvittaessa.
Hallintoneuvosto kutsutaan koolle sähköpostilla tai muulla todisteellisella tavalla viisi (5) päivää
ennen kokousta. Hallintoneuvoston kokouskutsussa on mainittava kokouksessa esille tulevat
asiat.
Hallituksen puheenjohtajalla, varapuheenjohtajalla ja jäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus
hallintoneuvoston kokouksissa.

12 § Hallintoneuvoston kokouksen pöytäkirja
Hallintoneuvoston kokouksesta laaditaan pöytäkirja, johon merkitään päätökset ja äänestykset.
Pöytäkirjan allekirjoittaa yhdessä kokouksen puheenjohtaja ja yksi hallintoneuvoston siihen
valitsema jäsen.

13 § Hallintoneuvoston vuosikokous
Säätiön hallintoneuvosto kokoontuu huhtikuun loppuun mennessä vuosikokoukseen, jossa
1. vahvistetaan edellisen vuoden tilinpäätös ja toimintakertomus,
2. vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio kuluvaa vuotta varten,
3. valitaan tarvittaessa hallintoneuvoston jäsenet, hallituksen erovuoroisten varsinaisten jäsenten
tilalle uudet jäsenet ja varajäsenet,
4. valitaan hallintoneuvoston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja,
5. valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja,
6. päätetään hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista ja
kulukorvauksista
7. päätetään muista kokouskutsussa esitetyistä asioista.

14 § Toimihenkilöt ja toimikausi
Säätiön hallitus valitsee joko keskuudestaan tai ulkopuolelta rahastonhoitajan ja muut
mahdollisesti tarvitsemansa toimihenkilöt. Nämä valitaan hallituksen harkinnasta riippuen
määräajaksi tai toistaiseksi.

15 § Säätiön edustaminen
Säätiötä edustaa puheenjohtaja, tai hallituksen siihen oikeuttamat henkilöt kukin yksin.

16 § Sääntöjen muuttaminen
Sääntöjen muuttamisesta päättää hallintoneuvosto. Hallintoneuvoston kokouskutsussa on
mainittava muutoksen pääasiallinen sisältö. Muutosehdotukset käsitellään yhdessä tätä varten
erikseen kutsutussa hallintoneuvoston kokouksessa. Tullakseen hyväksytyksi ehdotuksen on
saatava kokouksessa paikallaolevien enemmistön kannatus.

17 § Säätiön varjojen käyttäminen
Jos säätiö puretaan tai lakkautetaan, sen varat on käytettävä sääntöjen 2 §:ssä mainittuun
tarkoitukseen siten, että Kirvun kotiseutuarkiston ja Kirvun pitäjämuseon kokoelmat säilyvät
yhtenäisenä jälkipolvien käyttöön.

Sääntömuutos 24.4.2017