Etusivu | Kirvu-Säätiö | Toimintakertomus

Toimintakertomus 2022

Hallinto:

Hallitus vuonna 2022:
Suvanto Sirpa Mäntsälästä, puheenjohtaja
Pakarinen Jyrki Keravalta, varapuheenjohtaja
Sipiläinen Teija Janakkalasta, jäsen/sihteeri
Niukkanen Marianna Nurmijärveltä, jäsen
Niukkanen Raimo Helsingistä, jäsen

Hallituksen varajäsenet vuonna 2022:
Meronen Petri Mäntsälästä
Kytökorpi Esko Mäntsälästä
Vehola Teija Orimattilasta

Rahastonhoitaja
Kuosa Mari Orimattilasta

Hallintoneuvosto:

Jäsen:

Henkilökohtainen varajäsen:

Rautama Seppo, Mäntsälä

Hiltunen Jorma, Pukkila

Inkinen Hannele, vpj., Helsinki

Hämäläinen Riitta, Nurmijärvi

Ovaska Timo, Helsinki

Inkinen Minna, Helsinki

Kuosa Mikko, Mäntsälä

Inkinen Mauri, Orimattila

Heinmurto Katri, Mäntsälä

Meronen Marja, Helsinki

Meronen Juha, Orimattila

Kuokkala Mirja, Vantaa

Komi-Tarkkala Pirjo, Orimattila

Komonen Anne, Nastola

Aarnikka Paavo, Lahti

Suni Raimo, Kärkölä

Jääskeläinen Heikki, halln. pj., Helsinki

Kymäläinen Petri, Myrskylä

Kunniajäsenet:
Ovaska Martti                      kunniapuheenjohtaja
Loponen Maija-Liisa         kunniajäsen
Aarnikka Paavo                   kunniajäsen
Veijalainen Heikki              kunniajäsen

Kirjanpito:
Miia Patjas Tilitoimisto Tulospuu 0y, Orimattila

Tilintarkastus:
Varsinainen tilintarkastaja Peltola Jukka/Jukka T. Peltola Oy
Varatilintarkastaja Ripatti Heikki/Heikki Ripatti Oy

Hallitus kokoontui 5 kertaa, pykäliä kirjattiin 51.
Hallintoneuvosto kokoontui 1 kertaa, pykäliä kirjattiin 16.

Toiminta vuonna 2022:
Vallitsevan Koronapandemian vuoksi Kirvu-Säätiön toiminta on ollut vuonna 2022 edellisvuosia vähäisempää. Kokoontumisrajoitusten vuoksi osa hallituksen kokouksista on pidetty Teams –etäyhteydellä.

Kirvun uudet nettisivut (www.kirvu.fi) valmistuivat yhteistyössä Kirvun Pitäjäseuran kanssa.

Pyhäinpäivän muistokäynti suuntautui Hämeenkyröön ja Siuroon.

Säätiö on toiminnassaan noudattanut säännöissä määriteltyjä tarkoitusperiä. Kirvu-Säätiö on toiminut tarkoituksensa toteuttamiseksi koko tilikauden ajan ja samanlainen toiminta jatkuu edelleen.

Kirvu-Säätiön ylläpitämä Kirvun kotiseutuarkisto on ollut tutkijoiden vapaassa käytössä. Arkistolle saadaan edelleen lahjoituksina kirvulaisten luovuttamaa aineistoa.

Toimintavuonna 2022 kirvulaista yhteishenkeä on vaalittu kirvulaisten ja heidän jälkeläistensä keskuudessa tukemalla taloudellisesti eri kirvulaisten tahojen toimintaa, heidän järjestämiään juhlia ja muita tapahtumia. Perinteisiä Kirvuun tehtyjä kotiseutu- ja hautausmaiden kunnostusmatkoja ei ole voitu toteuttaa.

Kirvulaiset yhteisöt, jotka julkaisevat vuosittain omaa lehteä, ovat saaneet säätiöltä taloudellista tukea lehtien painatus- ja jakelukuluihin.

Henkiset pyrinnöt on huomioitu tukemalla Kirvun Lauluseuraa.

Orimattilan kirkon kellotapuliin sijoitettua Kirvun kirkon kelloa soitetaan, kun Orimattilassa asuva, Kirvussa syntynyt vainaja siunataan ja saatetaan haudan lepoon. Kellon soitosta on huolehtinut hallintoneuvoston jäsen Mikko Kuosa. Vuonna 2022 kelloa soitettiin 3 poisnukkuneelle.
Kirvusta tuotua siunaushiekkaa on saatavilla Orimattilan, Mäntsälän, Kärkölän ja Pukkilan kirkoissa. Hiekkaa saa säätiöltä.

Venäjän vuonna 2022 aloittaman Ukrainaan kohdistaman hyökkäyssodan vuoksi kaikki yhteistyö ja yhteydenpito Venäjälle on lakannut. Kaikki aloitetut sopimusneuvottelut ovat jäissä:

 • Kirvun kirkkopihaa ja hautausmaata ei ole voitu hoitaa paikallisen tahon toimesta (Toivon talo).
 • Uuden hautausmaan hoitosuunnitelman luonnos valmistui vuonna 2018. Sopimus oli tarkoitus saada allekirjoitetuksi vuoden 2019 aikana, sittemmin vuonna 2020.
 • Antrea – Kirvu – Vuoksenranta – Kamennogorsk yhteistyösopimuksen uusiminen on kesken.
  Asiaa hoitaa vuoksenrantalainen Martti Talja.
 • Kirvu vuoden 1944 jälkeen hanke.

Kirvu-Säätiön myöntämät avustukset:  

 • Inkilän kylätoimikunnalle Kirvun Inkilän Juhannus/Joululehtien painatus- ja postituskului hin 
 • Kirvun Lauluseuralle kuoronjohtajan palkkioon ja matkakuluihin
 • Kirvu-juhlaan
 • Kirvun Pitäjäseuralle toiminta-avustusta
 • Munukka-Munnukka sukuseuralle lehden painatus- ja postituskuluihin
 • Ovaskan sukuseuralle 25v juhlan kutsujen postituskuluihin

Kirvu-Säätiön hallitus katsoo, että säätiön antama tuki tavoittaa mahdollisimman monen kirvulaisen ja heidän jälkeläistensä sekä tiivistää kirvulaista yhteishenkeä.

Raportti lähipiiritoiminnasta:
Kirvu-Säätiön hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille ei ole maksettu kokouspalkkioita.

Kokousmatkoista on maksettu hallintoneuvoston päätöksellä matkakorvaus voimassa olevien säännösten mukaan. Hallituksen jäsenille, säätiön asioita hoitaessaan, on maksettu korvaus samoin perustein.

Matkakulukorvausten saajia oli kuluneena vuonna 9. Korvaukset on ilmoitettu Verottajan Tulorekisteriin Verohallinnon ohjeiden mukaisesti. Tilintarkastajan palkkio on maksettu laskua vastaan.

Hallintoneuvoston ja hallituksen puheenjohtajalle säätiö on tilannut kestotilauksena karjalaisten heimolehden Karjalan. Lehti lakkautettu elokuussa 2022.

Huomionosoitukset vuonna 2022:
Kirvu-Säätiö on huomioinut kirvulaisessa toiminnassa olleita henkilöitä heidän merkkipäivinään.
Ehdotukset huomionosoitusten saajista on tehty Kirvu-Säätiön hallituksen kokouksissa. Ehdotukset on hallintoneuvosto hyväksynyt. Mikäli huomionosoituksen saaja on hallituksen jäsen ja ollut läsnä käsittelykokouksessa on henkilö poistunut kokouksesta oman asiansa käsittelyn ajaksi. Jääviydestä on tehty pöytäkirjamerkintä.

Kirvu-tuotteet:
Kirvu-Säätiöllä on myyntivarasto kyläkirjoista ja -kartoista sekä muista Kirvu-aiheisista myyntituotteista. Tuotteita myydään liki omakustannushintaan. Myös säätiön toiminnassa mukana olevat ostavat tuotteita myyntihinnalla. Tuotteita voi tilata osoitteessa www.kirvu.fi / kauppa. Tapahtumissa ostokset voi maksaa säätiölle hankitulla SumUp -maksupäätteellä.

Muu mahdollinen lähipiiritoiminta:
Kirvu-Säätiö ei ole antanut rahalainoja eikä vastuusitoumuksia.

Kirvu-Säätiön hallituksessa ja hallintoneuvostossa on henkilöitä, joilla on määräysvaltaa avustuksia saaneissa kirvulaisissa järjestöissä.

 • Kirvun pitäjäseuran hallitus: puheenjohtaja Hannele Inkinen, jäsen Sirpa Suvanto, jäsen Teija Sipiläinen, jäsen Petri Meronen, jäsen Mikko Kuosa.
 • Inkilän kylätoimikunta: puheenjohtaja Teija Sipiläinen, Hannele Inkinen.
 • Kirvun Lauluseura: kuorosihteeri Hannele Inkinen.

Kyseisten seurojen avustushakemuksia käsiteltäessä hallituksen ja hallintoneuvoston kokouksissa, edellä mainitut henkilöt eivät osallistuneet omien järjestöjensä avustushakemusten käsittelyyn eivätkä päätöksen tekoon. Jääviys merkittiin pöytäkirjaan.

Talous:
Kirvu-Säätiön talous ilmenee tilinpäätösasiakirjoista.

Säätiön taloudellinen tilanne ja sijoitusten markkina-arvot sekä tarvittavat toimenpiteet käsiteltiin hallituksen kokouksissa.  

Kirvu-Säätiö ei ole saanut vuonna 2022 metsätuloja.

Kirvun kotiseutuarkistoa ja pitäjämuseota on esitelty yhdessä Kirvun Pitäjäseuran kanssa
Karjalan Liiton edustajille sekä alueellisen vastuumuseon (HKM) henkilöstölle, yksityishenkilöille ja lehdistön edustajille.

Hallituksen jäsenet ovat aktiivisesti osallistuneet Karjalan Liiton järjestämiin webinaareihin.

Tiivis yhteistyö Kirvun Pitäjäseuran kanssa toimii hyvin ja jatkuu tulevaisuudessakin.

Tulevaisuuden näkymät:
Kirvu-Säätiön toiminta jatkuu edelleen säännöissä olevia tarkoitusperiä noudattaen, lähinnä tukemalla
kirvulaisten järjestöjen toimintaa eri muodoin. Säätiö tulee edelleen harkinnanvaraisesti tukemaan
kirvulaista perinteen tallennustyötä, jota kirvulaiset yhteisöt ja perinteen vaalijat ansiokkaasti tekevät.

Tulevaisuuteen katsotaan maailmalla vallitsevasta tilanteesta huolimatta hyvillä mielin, luottaen siihen,
että säätiön toiminta jatkuu edelleen vireänä uusia toimintamalleja kehittäen ja uutta teknologiaa
hyödyntäen. Arkiston tietojen luettelointia jatketaan ja tiedon siirtoa internet-sivustoille käynnisteltiin
vuoden 2021 lopulla työn edelleen jatkuessa.

Säätiö toimii aktiivisesti sosiaalisessa mediassa ylläpitäen:

 • www.kirvu.fi –sivustoa
 • Facebookin Kirvu –ryhmää
  FB ryhmän jäsenmäärä on tällä hetkellä 1578 jäsentä ja viikoittain ryhmään saadaan uusia, juuriaan etsiviä, innokkaita jäseniä
 • YouTube kanavaa Kirvu – kotikylämme Karjalassa
 • Säätiön hallitusta voi lähestyä puhelimitse ja sähköpostilla, jäsenten yhteystiedot löytyvät osoitteesta www.kirvu.fi/saatiomme
 • Säätiöllä on myös oma sähköpostiosoite kirvusaatio(at)kirvu.fi ja kirvu(at)kirvu.fi

 Edustamiset vuonna 2022
22.1.2022 Karjalainen kulttuuriperintö -koulutus, Hki
30.1.2022 Hallituksen kokous 1/22, Mäntsälä
7.2.2023 Sijoitustapaaminen OP pankkineuvojan kanssa, Orimattila
13.2.2022 Kirvu-Säätiön esittely Kirvu-kerholaisille, Hki
17.3.2022 Kukkasmäki taloyhtiön yhtiökokous, Mäntsälä
30.3.2022 Hallituksen kokous 2/22, Mäntsälä
19.4.2022 Tilintarkastus, Mäntsälä
23.4.2022 Hallintoneuvoston kokous, Mäntsälä
27.4.2022 Veteraanipäivän seppeleenlasku, Mäntsälä
29.4.2022 Mäntsälän kirkkoherra Mikko Seppälän eläkkeelle siirtyminen, juhla, Mäntsälä
15.5.2022 Kaatuneitten muistopäivä, puhe – tilaisuuden järjestely Kirvulla, Hki
15.5.2022 Kaatuneitten muistopäivän seppeleenlasku, Mäntsälä
17.-19.5.2022 Karjalaiset kesäjuhlat, Rauma
28.5.2022 T. Sipiläisen merkkipäivät, Tervakoski
5.6.2022 Mäntsälän uuden kirkkoherra Tarja Meijerin virkaanastujaiset, Mäntsälä
7.6.2022 Hallituksen kokous 3/22, Mäntsälä
14.7.2022 Helsingin kaupungin museolaisten vierailu museolla, Mäntsälä
30.7.2022 Koivistolaisten kesäjuhla, Mäntsälä
7.8.2022 Vuoksenranta seuran juhlat, Sysmä
22.8.2022 Hallituksen kokous 4/22, Teams-yhteys
28.8.2022 Kirvu-Juhla, Lahti
15.9.2022 Arkiston parvekkeen esittely taloyhtiön hallitukselle, Mäntsälä
27.9.2022 Arkiston parvekkeen esittely isännöitsijälle ja rakennusinsinöörille, Mäntsälä
22.9.2022 Finna-kokous mm. kuva-arkiston kuvien siirto Finnaan, webinaari
7.10.2022 Karjalan Liiton säätiöseminaari, Eduskuntatalo
22.10.2022 Juhlalounas Pitäjäseuran hallitukselle, Mäntsälä
29.10.2022 Antrean, Kirvun ja Vuoksenrannan pitäjäseurojen yhteiskokous, Sysmä
5.11.2022 Pyhäinpäivän retki Hämeenkyröön ja Siuroon
22.11.2022 Karjalan Liiton Hautausmaaseminaari, webinaari
27.11.2022 Hallituksen kokous 5/22, Mäntsälä
27.11.2022 Karjalaiset suku- ja pitäjämarkkinat Karjala-talolla, Hki
28.11.2022 Joulunalusmarkkinat Karjala-talolla, Hki
3.12.2022 Joulumarkkinat Kirvun Pitäjämuseolla, Mäntsälä
6.12.2022 Itsenäisyyspäivän seppeleenlasku, Mäntsälä
14.12.2022 Orimattilan Karjalaisten lopetuslounas ja osakkeiden luovutus säätiölle, Orimattila